Polityka Prywatności

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, pragniemy dostarczyć Ci informacje, co dokładnie dzieje się z Twoimi danymi osobowymi w serwisie XGK.pl

I. Kto jest Administratorem Twoich danych? Czyli komu je powierzasz?

Administratorem Twoich danych osobowych, którym jest FRIKOMP z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Bukowa 20, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem 20233, NIP 6222643664.

Administratorami Twoich danych, w ramach świadczenia Usług, mogą być również Zaufani Partnerzy.

II. Jakie dane osobowe przetwarzamy – cel, podstawa prawna oraz czas

 1. Zakładanie konta i uwierzytelnienie Użytkownika w Serwisie XGK.pl:
  • Podstawa prawna: “przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło. Dane te są pozyskiwane poprzez formularz rejestracyjny.
  • a) Usługi, dla których niewymagane jest złożenia konta
  • Wykaz usług: W serwisie XGK.pl są usługi, dla których nie jest wymagane korzystanie z rejestracji konta np. odpowiadanie na zamieszczone ogłoszenia, przeglądanie ogłoszeń, wyszukiwanie ogłoszeń za pomocą wyszukiwarki dostępnej na stronie XGK.pl
  • Podstawa prawna: “przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane o Twojej aktywności na XGK.pl, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
  • b) Usługi, dla których wymagane jest założenie konta
  • Wykaz usług: W serwisie XGK.pl, aby korzystać z pełni usług i funkcjonalności należy posiadać aktywne konto użytkownika. Na koncie Użytkownika znajdują się odpowiedzi kierowane w związku z zamieszczonym przez Ciebie ogłoszeniem, dokumenty księgowe.
  • Podstawa prawna: “przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane przez Ciebie w profilu Użytkownika oraz dane o Twojej aktywności na XGK.pl, w szczególności dane dotyczące odwiedzanych przez Ciebie ogłoszeń, dane dotyczące sesji, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji i adresu IP.
   Dane obligatoryjne są oznaczone przez nasz system, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta.

2. Rozpatrywanie i egzekucja skarg i roszczeń:

 • Podstawa prawna: “przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Zakres danych, jakie od Ciebie pozyskujemy to: dane podane w Profilu Użytkownika, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli złożone skargi czy roszczenia dotyczą usług przez nas świadczonych, inne dane, które są niezbędne do wykazania istnienia roszczenia.
  W przypadku załączenia dokumentacji do złożonej skargi lub roszczenia, niezbędne będzie pozyskanie danych z tych dokumentów.

III. Komu udostępniamy Twoje dane?

 1. Twoje dane są udostępniane wyłącznie w celu:
 • zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu,
 • zapewnienia wygody korzystania ze świadczonych usług,
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu.
 • realizacji kampanii reklamowych targetowanych behawioralnie przez zaufanych partnerów

W przypadku aplikowania na oferty pracy publikowane na stronach Serwisu, Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane jedynie na polecenie pracodawcy, który zamieścił ofertę pracy. Twoje dane nie są przez nas administrowane, a jedynie pośredniczymy w ich wymianie.

 1. Twoje dane mogą zostać udostępnione poniższym podmiotom:
 • Zaufani partnerzy: Twoje dane mogą być administrowane przez Google. przetwarza dane w celu realizacja kampanii reklamowych targetowanych behawioralnie w sieciach Adsense, wyświetlanych na stronach wydawców.
 • Dostawcy usług: Twoje dane osobowe są udostępniane dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu. Dostawcy usług we własnym zakresie określają cele i zasady przetwarzania danych osobowych.
 • Podmioty przetwarzające: Twoje dane są przetwarzane przez dostawców wyłącznie na nasze polecenie. Podmioty te świadczą dla nas usługi hostingu, marketingu online, obsługi poczty e-mail czy inne związane z analizą ruchu w Serwisie, analizą skuteczności prowadzonych kampanii marketingowych oraz monitorowania zachowań użytkowników, profilowania danych i targetowania. Podmioty te wspierają realizację usług związanych z funkcjonalnością Konta Użytkownika.
  W każdym przypadku, jeśli sobie tego zażyczysz mamy obowiązek udostępnić kopie standardowych klauzul umownych.
 • Organy Państwowe, ścigania, nadzorcze i inne: Ponieważ mamy obowiązki prawne, Twoje dane mogą zostać ujawnione organom ścigania, nadzorczym, podmiotom wykonującym zadania publiczne, organom władzy publicznej oraz organom działającym na ich zlecenie tj. jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • Nowym nabywcom przedsiębiorstwa: w momencie podjęcia decyzji o sprzedaży naszych aktywów lub całego przedsiębiorstwa, Twoje dane mogą zostać przekazane nowemu nabywcy. W takim przypadku nabywca będzie miał prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszej polityce.

IV. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Wszystkie zgromadzone dane osobowe, przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach. Twoje dane są chronione wewnętrznymi procedurami ochrony danych osobowych oraz wdrożonymi systemami zabezpieczeń. Nasze systemy są nieustannie monitorowane, aby zapobiec takim sytuacjom jak: przypadkowa utrata, ujawnienie lub dostęp do danych przez osoby nieuprawnione.

V. Czas przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas posiadania konta w serwisie XGK.pl, tylko i wyłącznie w celach świadczenia usług zgodnie z Regulaminem i do celów marketingowych.

Twoje dane po usunięciu konta w Serwisie mogą zostać przechowywane do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w celu prawnie uzasadnionych interesów. Niezależnie od powyższego, Twoje dane przetwarzane w ramach zamieszczonych treści (ogłoszeń) są przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia wygaśnięcia lub usunięcia ogłoszenia.

Dane osobowe, które są związane z plikami Cookies, są przechowywane przez okres odpowiadający cyklowi ich życia lub czasu, w którym sam je usuniesz.

Załączniki przesyłane w wiadomościach za pośrednictwem Serwisu przechowywane są do 12 miesięcy. Po upływie tego czasu wiadomości są usuwane z serwera. Niezależnie od powyższego, możesz w każdym momencie sam usunąć wszelkie wiadomości, otrzymane w związku z dodanym ogłoszeniem w serwisie XGK.pl

VI. W jaki sposób gromadzimy i przetwarzamy twoje adresy IP, numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych oraz pliki Cookies

 1. Jako administrator posiadamy uprawnienia do gromadzenia danych za pośrednictwem plików tekstowych przechowujących dane lokalnie tzw. „cookies”, plików stanowiących obrazy, będące częścią kodu strony internetowej, które za pomocą innego serwera, służą do pomiaru oglądalności strony tzw. „piksele śledzące”, oraz obiektów udostępnianych lokalnie za pomocą przeglądarki czy urządzenia.
 2. Jako administrator Twoich danych, w ramach serwisu XGK.pl gromadzimy “cookies” stałe jak i sesyjne. Stałe “cookies” przechowywane są na urządzeniu użytkownika, sesyjne zaś usuwane są każdorazowo po zamknięciu przeglądarki.
 3. Jako administrator Twoich danych, w ramach serwisu XGK.pl, możemy umożliwiać gromadzenie informacji, wykorzystując powyższe technologie innym podmiotom takim jak dostawcy reklam lub dostawcy rozwiązań analitycznych. Pozyskane dane podlegają polityce prywatności tych podmiotów.

VII. Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

Zgodnie z nowymi przepisami każdy Użytkownik ma prawa, które są związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

W każdym momencie masz prawo do skorzystania z poniższych praw:

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych – czyli prawo do wstrzymania przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych,
 2. Prawo dostępu do swoich danych osobowych – czyli prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych oraz w momencie ich przetwarzania do otrzymania kopii danych osobowych,
 3. Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych – jeżeli Twoje dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe masz prawo do ich poprawienia. Niektóre zmiany będą wymagać weryfikacji.
 4. Prawo do bycia zapomnianym – prawo to daje Ci możliwość usunięcia wszystkich danych, które zostały zgromadzone w naszej bazie danych na Twój temat, jeżeli nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane.
 5. Prawo do cofnięcia zgody – w każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia każdej zgody, którą wyraziłeś w momencie dokonywania określonych czynności takich jak np. rejestracja czy wszelkie usługi i funkcjonalności oferowane przez XGK.pl. Zmiana dotycząca Twoich zgód nie może pociągać żadnych konsekwencji, jednakże cofnięcie ich może spowodować uniemożliwienie dalszego korzystania z usługi lub funkcjonalności, które wymagają cofniętej zgody zgodnie z art 7 ust. 3 RODO.
 6. Prawo do sprzeciwu wykorzystania danych – w każdym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania przez nas Twoich danych osobowych. Sprzeciw wobec wykorzystywania danych, będzie również oznaczać Twoją rezygnację z otrzymywania powiadomień, związanych ze świadczeniem dostępnych usług w ramach serwisu oraz przy wysyłaniu komunikatów marketingowych w formie wiadomości e-mail dotyczących wdrożonych produktów. Sprzeciw może skutkować usunięciem Twoich danych, jeżeli nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych zgodnie z art. 21 RODO.
 7. Prawo do przesłania danych innemu podmiotowi – Jeżeli tego sobie życzysz, masz prawo do otrzymania swoich danych, które zostały przez nas zebrane i przesłać je do innego administratora danych osobowych. Na twoją prośbę, dane te będą przez nas przesłane pod warunkiem możliwości technicznych do takiego przesyłu. W takim przypadku zgromadzone przez nas dane będą przekazane jako plik zapisany w powszechnie używanym formacie (np. csv) i przekazane bezpośrednio wskazanemu administratorowi zgodnie z art. 20 RODO

VIII. Kontakt

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat naszej polityki prywatności lub skorzystać z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się z nami poprzez:

– poprzez formularz kontaktowy na stronie
– przesłanie wiadomości droga mailową na adres: kontakt[at]xgk.pl
– wysłać list drogą pocztową na adres: FRIKOMP, ul. Bukowa 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski